Jaarplanning 2013/2014, wijzigingen voorbehouden jaarplanner PDF
Wanneer Intern MT Met de Directie

    Ter instemming Voor advies Informatiebehoefte
17-sep Besluitvorming Taakverdeling MR
Bespreking Jaarplanner MR
Bespreking Ouderenquête
Bespreking Communicatie
Notulen + agenda GMR
Voorbespreking Jaarplan JPS Brainstorm “schoolrapport” BRIN-nummer
28-okt Kwaliteit Overblijf
Analyse BRIN-nummer
Vaststellen Jaarplanner MR
Vaststellen Begroting MR
Jaarverslag MR 2012-2013
Jaarplan JPS
Verslag GMR 15-10-2013 over
Passend onderwijs
Besluitvorming Jaarplan 2014 en evaluatie 2013 Brainstorm “Digitaliseren / hoe kinderen leren” Begroting SPO, begroting JPS
Formatieoverzicht JPS peildatum 1-10
Passend onderwijs
Stavaza cito toets bij kleuters
26-nov Evaluatie Ouderparticipatie
Bespreking begroting JPS
Borrel met Ouderraad
Besluitvorming Begroting JPS
Besluitvorming BRIN-nummer
Brainstorm “keuze standaardformatie en opvang kleuters”
Voorstel nieuwe schoolrapporten
Passend onderwijs: opzet
Wijzigingen schoolplan
Bestedingsvoorstellen Vrienden JPS
21-jan

Bestedingsvoorstellen Vrienden JPS
Bespreking wijzigingen schoolplan
Verslag GMR van 3-12-2013
    Concept passend onderwijs
Vinger aan de pos verzuim
Scz info naar nieuwe ouders en website
27-feb Bespreking functioneren MR
Bespreking concept passend onderwijs
Verslag GMR van 11-02-2014
Besluitvorming passend onderwijs Vinger aan de pols Plusklas
Ouderenquête
Concept (bestuurs)formatieplan
Status verkeersonderwijs UVL
01-apr Bespreking Zorgplan
Bespreking (bestuurs) formatieplan
Bespreking (bestuurs) formatieplan   Concept schoolgids 1014/15
12-mei Procedure nieuwe MR leden
Bespreking concept schoolgids
Verslag GMR van 15-04-2014
Besluitvorming formatieplan
Besluitvorming zorgplan
Evaluatie klachtenregeling
Evaluatie formatieplan
Advies Concept schoolgids 2014/15
Voortgang Meerjarenbeleidsplan Svs Stichting Vrienden
01-juli Inventarisatie activiteiten MR 2014/2015
Inventarisatie opleidingsbehoefte MR
Verslag GMR van 24-06-2014
 

Evaluatie voortgang Meerjaren beleidsplan Jaarrekening

 

naar boven verwijzing terug verwijzing

Copyright © 2014 — Ger van Wijngaarden