18 november 2021

toelichting bij ouderbijdrage

Beste ouders en/of verzorgers,

 

Binnenkort ontvangen jullie het verzoek om de (vrijwillige) ouderbijdrage over te maken. In dit verzoek staat beschreven hoe dat in zijn werk gaat. In deze Nieuwsflits wil ik graag uitleg geven over het "waarom" van deze ouderbijdrage. 

 

Iedere school ontvangt van de overheid middelen om het onderwijs op een school te realiseren. Al vele jaren is er sprake van een tekort aan middelen om sowieso de meest fundamentele zaken te bekostigen (schoonmaak, onderhoud, energie, onderwijsmiddelen). De PO-raad en andere onderwijsorganisaties schatten dit tekort op 20 %. De normen die de overheid hierbij hanteert zijn zwaar verouderd en voldoen dus niet meer aan de huidige eisen die aan het onderwijs worden gesteld.


ICT is een goed voorbeeld van een kostenpost die in de afgelopen 10 jaar enorm is toegenomen. De aanschaf van hardware voor de kinderen, de programmeerlessen en de jaarlijkse terugkerende licenties voor alle applicaties die wij dagelijks in ons onderwijs gebruiken kunnen niet vanuit de reguliere middelen worden betaald. Dit probleem hebben wij enige jaren geleden op onze school aangekaart en dit heeft uiteindelijk geleid tot het oprichten van "de Stichting Vrienden van de Jenaplanschool". Deze stichting bestaat uit een ouderbestuur. Het eerste bestuur heeft ooit gesteld dat we uit moeten gaan van een normbedrag van 150 euro per kind per jaar. Het ouderbestuur int, beheert en coordineert de uitgave van deze gelden. Grofweg wordt de helft van dit geld gebruikt voor het realiseren van goede ICT-voorzieningen en de andere helft voor zaken als kerst, Sinterklaas, een bijdrage aan de kampen, een klassenpot voor kleine uitgaven in de groepen, themakisten, afscheidsfeesten (o.a. een deel van de musical groep 8) etc. Soms kiest de Stichting er ook voor om hele praktische zaken te financieren. De laatste uitgave in die sfeer betreft een deel van de kosten van de kluisjes zoals die dit schooljaar op de locatie PS zijn gerealiseerd. De Stichting Vrienden legt jaarlijks verantwoording af middels een jaarverslag. Op onze site heeft deze Stichting ook een eigen pagina. 

 

Het bestuur vergadert jaarlijks een aantal keren met de directie om te bepalen hoe het geld wordt ingezet. Het gaat hierbij dus om een vrijwillige bijdrage maar wel een bijdrage die echt noodzakelijk is om de kwaliteit van ons onderwijsaanbod minimaal in stand te houden maar liefst jaarlijks te verbeteren. Het is overigens ook zo dat het hier gaat om een normbedrag dus je kan als ouder ook besluiten om meer of minder te betalen. Het is overigens mogelijk om je ouderbijdrage als aftrekpost op te voeren bij je belastingaangifte. Er is hier namelijk sprake van een ANBI-status (voor meer informatie ga naar website:  www.jenaplanwittevrouwen.nl en dan naar submenu "Ouders" en dan naar de link "stichting vrienden van de jenaplanschool").

 

Wij vragen ieders medewerking in deze om de kwaliteit van het onderwijs aan al onze kinderen op peil te houden en daar waar mogelijk te verbeteren. Jullie financiele bijdrage is daarbij zeer welkom en wordt goed, verantwoord en gecontroleerd ingezet. Bij voorbaat dank.

 

Directie Jenaplanschool Wittevrouwen.