Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 6

29 januari 2021

Corona: nog even volhouden
Dit weekend wordt besloten of de sluiting van de basisscholen per volgende week (dus per 8 februari) wordt opgeheven of dat deze nog even doorloopt. Binnen ons team wordt druk gespeculeerd over de mogelijke uitslag. Onze hoop is uiteraard dat we per ingang van 8 februari weer alle kinderen mogen en kunnen begroeten. De signalen zijn divers. Enerzijds is gesteld dat het openen van de basisscholen prioriteit één is zodra de lockdown versoepeld kan worden, anderzijds kijkt men met argusogen naar de besmettingscijfers en dan vooral naar de effecten van de nieuwe varianten van het virus. Ik verwacht dat er in het weekend wel weer berichten zullen uitlekken vanuit het kabinetsberaad maar a.s. dinsdag weten we het dus zeker. Even optimistisch gesproken, de komende week zou zo maar de laatste sluitingsweek kunnen zijn. Nog even volhouden dus.
 
Noodopvang
Zoals al eerder gemeld maken vele gezinnen gebruik van de noodopvang. Als school proberen wij een en ander zo goed mogelijk te organiseren. Van groot belang is hierbij het tijdig aanmelden van kinderen. De deadline is woensdagavond 23.59 uur voor de week er na. Het systeem gaat hierna dicht voor de betreffende week. Op donderdag worden dan de indelingen gemaakt met de daarbij behorende personele bezetting. We hanteren hierbij bepaalde groepsgroottes. Hierna wordt een en ander naar het team verstuurd. Helaas komen er op donderdag en vrijdag nog de nodige aanmeldingen binnen. Hier zijn allerlei redenen voor:  Mensen loggen in op de oude “Schoolplanner” en krijgen dan te zien dat deze wegens onderhoud uit de lucht is en denken dat ze zich niet kunnen aanmelden Je moet echt op de nieuwe website zijn (www.jenaplanwittevrouwen.nl) en dan naar het menu “Mijn school” gaan. Een andere gemaakte “fout” is dat mensen de verkeerde week invullen. Je krijgt dan wel een bevestiging maar voor een week later dan bedoeld. Sowieso geldt dat je een bevestiging moet ontvangen met de juiste data. Tot op heden hebben we te late aanmeldingen telkens geplaats maar vanaf nu kunnen wij niemand meer plaatsen die na woensdag wordt opgegeven, ook niet als je het vergeten bent. Dit levert ons telkens logistieke problemen op. Laten we trouwens hopen dat het na volgende week ook niet meer nodig is. Mocht dat wel zo zijn:  Uiterlijk woensdag 3 februari tot 23.59 uur aanmelden voor de week van de 8 t/m 12 februari.
 
Van de MR
Na het vertrek van Linda (tot de zomer was zij mededirecteur) heeft de school hard gewerkt aan een nieuwe opzet van de managementstructuur. De MR heeft vanaf het begin meegedacht en tijdens de verschillende contactmomenten viel het ons op hoeveel energie is gestoken in het creëren van draagvlak binnen het team voor een nieuwe managementstructuur. De MR heeft positief geadviseerd op het voorgestelde plan en we zijn ervan overtuigd dat er is gekozen voor een toekomstbestendige inrichting die past bij de school. De communicatie over de ins en outs laten we natuurlijk over aan de school. 
 
Nieuwe directiestructuur
Zoals in de bijdrage van de MR te lezen valt hebben we als school hard gewerkt aan het vorm geven van een nieuwe managementstructuur. We gaan werken met een directie die bestaat uit een directeur en twee adjunctdirecteuren (op beide locaties een adjunctdirecteur die ook de taak van locatieleider heeft). Dit betekent dat de huidige structuur met, naast de directeur, vier MT-leden vanuit de verschillende bouwen, gaat verdwijnen. De komende weken wordt er een sollicitatiecommissie samengesteld (met vertegenwoordigers van de vier bouwen, van de niet bouwgebonden teamleden en van de oudergeleding van de MR). We gaan eerst intern zoeken naar kandidaten voor deze twee nieuwe functies. Wij houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
 
Schoolbibliotheken
Zoals bekend is lezen een zeer belangrijke en plezierige vaardigheid die in deze tijd onder druk lijkt te staan. Kinderen lezen steeds minder en het percentage functioneel analfabeten neemt hand over hand toe. Het actief lezen moet onder de jeugd gepromoot worden. Ook wordt er veel nadruk gelegd op het belang van voorlezen (zowel thuis als op school). In dit kader hebben wij de brandende ambitie om op beide locaties de bibliotheken een grote upgrade te geven. Hiertoe hebben we een bedrijfje gevonden die ons hier in gaat adviseren en ondersteunen. Er is ook werkgroep die de lijnen uitzet. Inmiddels heeft de Stichting Vrienden zich bereid verklaard om vanuit de ouderbijdrage een investering te doen in het vernieuwen van onze boeken. De bedoeling is dat alle boeken in de komende periode gescreend worden (op inhoud en uiterlijk), dat er onder kinderen en leerkrachten gekeken worden welke wensen er zijn t.a.v. nieuw aan te schaffen boeken, dat er logistiek een en ander wordt gerealiseerd (kasten, digitaal uitleensysteem etc.) en dat we uiteindelijk per nieuwe schooljaar twee prachtig mooie bibliotheken kunnen presenteren waar de kinderen een aantal keren per week georganiseerd boeken kunnen lenen.  Een leuk maar bovenal zinvol project en een uitstekende investering van middelen vanuit de ouderbijdrage.
 
Door corona gemiste zaken
Helaas zijn er vele events vanwege corona gecanceld. De komende tijd gaan wij ons als team bezinnen op wat wel of niet ingehaald kan worden. Zoals al eerder gemeld is het (landelijke) schoolvoetbaltoernooi afgelast maar wordt er nu gekeken naar wat er binnen de stad Utrecht georganiseerd zou kunnen worden. Het ouderdansfeest zal, zodra de situatie het toelaat, direct op de agenda van de OC komen. Wat betreft de gemiste weekopeningen van de diverse groepen wordt gekeken of en wanneer we die kunnen inhalen. Het schaaktoernooi zal ook zeker worden gehouden maar dan op een andere datum. We willen voorkomen dat corona zorgt voor een kaalslag waarbij alle “leuke dingen” niet meer gedaan worden dus daar waar veilig en haalbaar zullen we alles in het werk stellen om toch nog iets moois van dit schooljaar te maken
 
Tot slot
Een woord van dank aan iedereen (ouders, kinderen en teamleden) die ondanks de corona-ellende de moed er in hebben gehouden en er het beste van gemaakt hebben. Thuisonderwijs online is en blijft voor zowel ouders als voor teamleden “een uitdaging” en ook de noodopvang heeft veel gevraagd van het improvisatietalent van een ieder. We hebben weer veel geleerd van deze periode  en dat kunnen we meenemen naar een eventueel nieuwe periode (laten we het niet hopen).