Communicatie ouders

De school hanteert diverse vormen en momenten van communicatie. De twee belangrijkste instrumenten zijn de website en de daaraan gekoppelde app.

 

De nieuwsbrief komt ongeveer een keer per maand uit en biedt veel informatie over activiteiten en ontwikkelingen op school. In de Nieuwsbrief hebben o.a. de directie, de OR , de MR, de stichting Vrienden van de Jenaplanschool en de diverse bouwen vaste rubrieken. De Nieuwsbrief ontvangt u automatisch via de app. Alle verschenen nieuwsbrieven staan ook op de website.

 

Naast bovengenoemde instrumenten zijn er vele andere communicatiemiddelen en momenten. Zo kennen wij inloop- en kringmomenten voor ouders in de kleuterbouw, houden we een aantal keren per jaar koffieochtenden in groep 3 t/m 8, zijn er kennismakingsgesprekken met nieuwe ouders in groep 1, afstemmingsgesprekken met ouders van groep 3, 5 en 7,  rapportgesprekken (drie keer per jaar), twee ouderavonden in de stamgroep, een plenaire ouderavond met een thema en zijn er altijd incidentele afspraken mogelijk met de leerkrachten, de intern begeleiders of de directie. Voor een volledig overzicht van alle communicatievormen en momenten tussen ouders en school verwijzen we naar de schoolgids.

 

Het allerbelangrijkste is dat ouders zich vrij voelen om bij vragen, onduidelijkheden of meningsverschillen, direct naar de leerkracht te gaan. Mocht dit niet leiden tot oplossingen dan kunnen ouders zich richten tot bouwcoördinatoren of tot de directie.