Het team

Alex Heesen

stamgroepondersteuner middenbouw/bovenbouw
ma,di,do,vr
Stuur e-mail ›  

Anouschka Gonlag

stamgroepleider 1/2G:
ma,wo
Stuur e-mail ›  

Arian Nieweg

stamgroepleider 3/4F:
wo,do,vr
Stuur e-mail ›  

Astrid Tinbergen

stamgroepleider 3/4E:
ma,di,wo,do
Stuur e-mail ›  

Carly de Vries

adjunct directeur: ma,di,do
Oude Kerktsraat

stamgroepleider 1/2E: vr


Stuur e-mail ›  

Charo Larraz

coördinator overblijf
Oude Kerkstraat
Stuur e-mail ›  

Christien Jellesma

stamgroepleider 5/6A:
wo,do,vr
Stuur e-mail ›  

Dagmara Driest

stamgroepleider 3/4A:
ma,do,vr

kartrekker onderbouw
Stuur e-mail ›  

Elianne den Butter

stamgroepleider 7/8E: vr
7/8C: di
Stuur e-mail ›  

Eline van Klinken

stamgroepleider 3/4B: vr
stamgroepleider 3/4: wo,do
Stuur e-mail ›  

Elise Nuhoff

stamgroepleider 3/4E:
ma,di,wo
Stuur e-mail ›  

Emma Brouwer

stamgroepleider 7/8B:
do
Stuur e-mail ›  

Esther van Biljouw

stamgroepleider 5/6B:
di,wo,do,vr
Stuur e-mail ›  

Fenna van den Heuvel

leerkracht in opleiding Oude Kerkstraat: ma
Stuur e-mail ›  

Ger van Wijngaarden

facilitair beheerder:
ma t/m vr
Stuur e-mail ›  

Geralda Rinsma

vakleerkracht kunstzinnige vorming: ma,di,wo
Stuur e-mail ›  

Hannah Petrie

stamgroepleider 5/6E: do,vr
schoolopleider: di
Stuur e-mail ›  

Hanneke Verboom

onderwijsassistent kleuterbouw/onderbouw Poortstraat: ma,di
Stuur e-mail ›  

Helma Reurekas

stamgroepleider 1/2D:
ma,di,do,vr
Stuur e-mail ›  

Ida Tabbers

intern begeleider Oude Kerkstraat 1 t/m 8: ma,di,wo,do
intern begeleider Poortstraat 7/8
Stuur e-mail ›  

Iris Scholman

stamgroepleider 3/4B:
ma,di,wo,do
Stuur e-mail ›  

Jaap Nelissen

directeur:
ma t/m vr
Stuur e-mail ›  

Jarno de Wolf

stamgroepleider 5/6F: wo, vr
5/6E ma, di
Stuur e-mail ›  

Jeroen Bouman

leerkracht in opleiding
Oude Kerkstraat: ma,di,wo

Poortstraat: do


Stuur e-mail ›  

Jesse Berens

stamgroepleider 7/8B:
ma t/m vrijdag
Stuur e-mail ›  

Jessy Bakker

stamgroepleider 7/8D:
ma,di,do,vr
Stuur e-mail ›  

Jolande Tennekes

stamgroepleider 1/2A: wo
Stuur e-mail ›  

Jooske Hastrich - van den Heuvel

leraarondersteuner onderbouw
Poortstraat: ma,di,do
Stuur e-mail ›  

Judith de Jong

leerkracht in opleiding Poortstraat:
ma,do
Stuur e-mail ›  

Karlijn Schellens

stamgroepleider 3/4C:
ma,di,vr
Stuur e-mail ›  

Laura Calandt

stamgroepleider 1/2B:
do,vrij
Stuur e-mail ›  

Liesbeth van Hellemondt-De Jong

stamgroepleider 1/2G:
di,wo
Stuur e-mail ›  

Loes ten Berge

leraarondersteuner kleuterbouw Oude Kerkstraat: ma,wo,do
Stuur e-mail ›  

Lotte Berkhout

stamgroepleider 5/6E: ma,di
intern begeleider Poortstraat groep 1/m 6: wo,do
Stuur e-mail ›  

Margreet Balemans-Vink

stamgroepleider 1/2F:
ma t/m vr
Stuur e-mail ›  

Marieken Kemps

stamgroepleider 3/4E: vr
didactisch specialist: ma,di
Stuur e-mail ›  

Marina Pijpker

stamgroepleider 3/4A:
ma,di,wo
Stuur e-mail ›  

Marissa Bus

stamgroepleider 7/8F: ma,di,wo,vr
coach Different Day: do
Stuur e-mail ›  

Marjon de Boer

stamgroepleider 3/4F:
ma,di,vr
Stuur e-mail ›  

Marlies von Nordheim

stamgroepleider 1/2C:
ma,di,vr

kartrekker kleuterbouw
Stuur e-mail ›  

Mauro Zuppelli

stamgroepleider 7/8C: ma,wo,do,vrij
coach Different Day: di
Stuur e-mail ›  

Max Kappert

stamgroepleider 5/6C:
ma t/m vr

kartrekker middenbouw
Stuur e-mail ›  

Merel Rijsdijk

stamgroepleider 1/2H: ma,do,vr
stamgroepleider 1/2D: wo
Stuur e-mail ›  

Mirjam Bos

didactisch specialist: ma, di, vrij
schoolopleider: do
Stuur e-mail ›  

Monique Brouwers

stamgroepleider 1/2E:
ma,di,wo,do
Stuur e-mail ›  

Myrke Metaal

stamgroepleider 7/8A:
ma,di,do,vr

 


Stuur e-mail ›  

Nana Woutersen

stamgroepleider 3/4D:
do,vr
Stuur e-mail ›  

Nicolette Michels

coördinator overblijf Poortstraat
Stuur e-mail ›  

Ninuska van der Vaart-Koster

stamgroepleider 1/2B:
ma,di,wo,

 
Stuur e-mail ›  

Pitt de Jongh

stamgroepleider 5/6 D:
di,wo,do,vr
Stuur e-mail ›  

Reineke Ming

stamgroepleider 5/6A:
ma,di
Stuur e-mail ›  

Relinde van der Grinten

adjunct directeur
Poortstraat: ma,di,wo

stamgroepleider 7/8D: wo


Stuur e-mail ›  

Ruben Smit

conciërge Oude Kerkstraat en Poortstraat
ma t/m vr
Stuur e-mail ›  

Silvia Kraan

stamgroepleider 1/2C: wo,do
flexklas 1 t/m 4: ma
Stuur e-mail ›  

Sofie van Harskamp

leraarondersteuner:
Oude Kerkstraat

ma,di


Stuur e-mail ›  

Sophia Janssen

stamgroepleider 7/8E: ma,di,wo,do
kartrekker bovenbouw
Stuur e-mail ›  

Tereska Domanski

stamgroepleider 1/2G:
di,do,vr
Stuur e-mail ›  

Tobias van der Zee

stamgroepleider 1/2A:
ma,di,do,vr
Stuur e-mail ›  

Willemijn Ming

administratief medewerker:
Oude Kerkstraat: ma, vr

Poortstraat: di, do


Stuur e-mail ›  

Yvonne van Houwelingen

stamgroepleider: 5/6F
ma, di, do
Stuur e-mail ›